realizacje 21/11/2013

Dziedziniec zabytkowego zespołu klasztornego w Supraślu

Rewaloryzacja zabytkowego zespołu budynków klasztoru p.w. Zwiastowania NMP w Supraślu – Zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego przy zabytkowym zespole budynków klasztornych w Supraślu


Dziedziniec wewnętrzny zespołu klasztornego p.w. Zwiastowania NMP w Supraślu
Supraśl, ul. Klasztorna 1
projekt – 2013/2014
realizacja – 2014 – ……..

Zespół projektowy:
Architektura:
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
mgr inż. arch. Marek Patyra
mgr inż. arch. Stefan Kaczyński
Instalacje sanitarne: mgr inż. Grażyna Sykała
Instalacje elektryczne: inż. Janusz Karski

Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dziedziniec wewnętrzny zespołu klasztoru, na którym spotykają się, przenikają i wzajemnie oddziałują na siebie wszystkie funkcje ulokowane w budynkach z zachowaniem ważności i zależności. Omawiany teren dzieli się na kilka części, które charakteryzują ważność danej przestrzeni w kontekście całości. Podstawowym elementem kompozycyjnym dziedzińca jest główna oś tworząca trakt prowadzący od bramy-dzwonnicy do wejścia głównego cerkwi zwiastowania NMP oraz plac z drogą procesyjną okalający cerkiew.

Przekrój przez teren dziedzińca

Następnymi elementami są: oś boczna (prostopadła do osi głównej), która wytwarza połączenie między północnymi, a południowymi budynkami klasztornymi oraz placyki przed wejściami do Pałacu Biskupiego oraz Pałacu Archimandrytów. Pozostałe przestrzenie dziedzińca to plac okalający cerkiew Św. Jana Teologa, dojście do Akademii Supraskiej i Domu Pielgrzyma, dojazdy i place techniczne oraz zieleńce.

Fragment układu posadzki dziedzińca

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

W ramach projektu zagospodarowania dziedzińca wewnętrznego klasztoru prawosławnego w Supraślu przewiduje się roboty drogowe polegające na wykonaniu:

 • niezbędnych rozbiórek nawierzchni istniejących
 • wykonanie robót ziemnych przygotowawczych, zasadniczych oraz wykończeniowych
 • budowy nawierzchni:
 • traktu pieszego prowadzącego od bramy-dzwonnicy do wejścia do cerkwi zwiastowania N.M.P. oraz prostopadłego do niego chodnika łączącego północną część budynków klasztornych z południowymi
 • placu z drogą procesyjną okalającego cerkiew zwiastowania N.M.P.
 • placyków przed wejściami do Pałacu Biskupiego oraz Archimandrytów
 • dojścia do Akademii Supraskiej i Domu Pielgrzyma
 • placu przy cerkwi Św. Jana Teologa
 • drogi dojazdowej dla sam. ciężarowych od strony ul. Piłsudskiego
 • drogi pożarowej od strony Muzeum Ikon
 • pozostałych chodników stanowiących powiązania z wymienionymi wcześniej
  urządzeniami komunikacyjnymi i sąsiednim otoczeniem
 • projekt zakłada odprowadzenie wód opadowych z posadzki dziedzińca powierzchniowo, grawitacyjnie poprzez projektowane studnie ściekowe i wpusty w posadzce do kanalizacji deszczowej usytuowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 676 – w ul.Piłsudskiego.

Dane metryczne całego Zespołu:

 • powierzchnia zabudowy – 3125,0 m2
 • powierzchnia dziedzińca – 6698,00 m2
  w tym:
 • powierzchnia utwardzona – 5217,00 m2
 • powierzchnia zieleni – 1481,00 m2

You may also like...