realizacje 13/05/2016

Budynek użyteczności publicznej przy ul. Białówny w Białymstoku

Rozbudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ireny Białówny w Białymstoku


Budynek użyteczności publicznej przy ul. Białówny w Białymstoku.
Białystok, ul. Ireny Białówny 11
projekt – 2015/2016
realizacja – 2020

Zespół projektowy:
Architektura:
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
mgr inż. arch. Stefan Kaczyński
Konstrukcje: mgr inż. Jan Krzysztof Grochowski
Instalacje sanitarne: mgr inż. Grażyna Sykała
Instalacje elektryczne: inż. Janusz Karski

Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest budynek użyteczności publicznej zlokalizowany w Białymstoku przy ul. Białówny 11, wzniesiony w latach 50-tych XX w., wolnostojący, usytuowany w
linii zabudowy północno-wschodniej pierzei ulicy. Obiekt przewidziany przebudowy i rozbudowy na potrzeby przychodni lekarskich oraz Departamentu Urbanistyki Urzędu Miasta wraz z  zagospodarowaniem terenu wokół budynku i infrastrukturą towarzyszącą. Budynek zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej na obszarze Białegostoku wpisanym do rejestru zabytków decyzją WKZ nr KI.WKZ-5340/22/77 z dnia 01.09.1977 pod nr rej.406 – układ urbanistyczny XVI-XIX w.

Rzut parteru

ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO:
Działka, na której znajduje się budynek objęty opracowaniem, zlokalizowana jest w ścisłym centrum struktury urbanistycznej Białegostoku – w bezpośrednim otoczeniu zabudowy charakterystycznej dla tego miejsca, która powstała w latach 50-tych XX w. w trakcie odbudowy miasta po zniszczeniach wojennych. Dojścia i dojazdy od ulicy Białówny.

Główna strefa wejściowa podkreślona obszernym tarasem zakończonym kamiennym murem oporowym, na który prowadzą osiowo oraz z boków schody terenowe, pochylnia dla niepełnosprawnych i podjazd dla wózków. Wejście boczne od strony dojazdu wprost z chodnika, przy ścianie w chodniku studzienki okienne doświetlające piwnice. Wejście z tyłu, z parkingu na działce, bezpośrednio z terenu.

Jest to budynek murowany, częściowo podpiwniczony, dwupiętrowy, zbudowany na rzucie w kształcie litery H, przekryty stropodachem pokrytym papą. Elewacje budynku mają jednorodny, pozbawiony detalu wystrój, część wejściowa od ulicy podkreślona balkonem wspartym na słupach. Budynek był kilkakrotnie przebudowywany; pierwotnie miał dwie kondygnacje nadziemne i dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej; w latach siedemdziesiątych w ramach modernizacji w miejsce dachu nadbudowano drugie piętro i przekryto budynek stropodachem oraz dobudowano parterowy pawilon od strony południowo –zachodniej.

Zmieniono też stolarkę zewnętrzną. Budynek został pozbawiony detalu np. gzymsu wieńczącego górne krawędzie ścian zewnętrznych. W budynku znajdują się funkcje użyteczności publicznej: na parterze i I piętrze przychodnie lekarskie (lecznictwo otwarte) z pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi i sanitarnymi, na II piętrze Departament Urbanistyki Urzędu Miasta, w części piwnic pomieszczenia schronu (mieści się tu archiwum DUUM) oraz pomieszczenia techniczne (węzeł C.O.)

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

*w warstwie funkcjonalnej
Projekt nie ingeruje w układ funkcjonalny budynku; za dane wyjściowe w zakresie funkcji pomieszczeń, niezbędne do opracowań projektowych, przyjęto dane z dokumentacji archiwalnej, opracowanego audytu i uzgodnień roboczych z Inwestorem, a także pomiarów inwentaryzacyjnych; głównym zadaniem jest termomodernizacja obiektu (poprawa efektywności energetycznej), rozbudowa dotyczy wejścia do budynku od strony parkingu przez dobudowanie wiatrołapu; projektuje się także przebudowę zewnętrznej strefy wejścia głównego od strony ulicy t.j. tarasu i schodów zewnętrznych, a także pochylni. Proponowana przebudowa strefy wejściowej od strony ulicy porządkuje przestrzeń przed budynkiem, a także poprawia przestrzeń publiczną całego placu.

*w warstwie architektonicznej
Roboty związane z dociepleniem budynku nie ingerują w jego zastaną formę architektoniczną, wprowadzono jedynie w sposób bardzo zdyscyplinowany niezbędne elementy detalu elewacji, które podkreślą jego charakter; projektowana kolorystyka w założeniu jest komplementarna w stosunku zarówno do formy jak i funkcji obiektu; nie wprowadza się świadomie kolorów mocnych – kolorystyka jest zgodna z zapisem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego; projekt ujednolica także stolarkę okienną oraz drzwiową zewnętrzną.

Przebudowane wejście od strony podwórza

Przebudowa strefy wejściowej od strony ulicy i ujednolicenie materiałowe posadzek zewnętrznych oraz uporządkowanie zieleni poprawia estetykę tego miejsca, a także powiększa przestrzeń publiczną placu; Z uwagi na usytuowanie obiektu objętego opracowaniem w strefie konserwatorskiej, rozwiązania projektowe w zakresie rozbudowy i przebudowy podlegają uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku;

Dane metryczne budynku po przebudowie i rozbudowie:
– powierzchnia zabudowy – 980,69 m2
– powierzchnia użytkowa – 2607,74 m2
  w tym:
        piwnice – 403,88 m2
        parter – 773,56 m2
        I piętro – 709,71 m2
        II piętro – 720,59 m2

– kubatura brutto – 10779,62 m3

You may also like...