koncepcje 30/05/2011

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Opracowanie konkursowe dot. koncepcji architektoniczno-przestrzennej dla siedziby Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31a


Sąd Rejonowy w Siedlcach
Siedlce, ul. Kazimierzowska 31a
projekt – 2011

Zespół projektowy:
mgr inż. arch. Janusz Kaczyński
mgr inż. arch. Barbara Miron-Kaczyńska
mgr inż. arch. Stefan Kaczyński
mgr inż. arch. Krystian Karpiuk

Zagospodarowanie terenu

1. ANALIZA WARUNKÓW WYJŚCIOWYCH DO PROJEKTOWANIA:

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza ścisłym centrum miejskiej struktury urbanistycznej, przy ul. Kazimierzowskiej – drodze wjazdowej do miasta Siedlce. Od północnego-wschodu przylega do działki, na której znajduje się trzykondygnacyjny budynek biurowy, a od północnego-zachodu do terenów zielonych jeszcze niezainwestowanych. Od strony południowej ograniczają go ul. Północna oraz ul. Kazimierzowska. Aktualnie działka przeznaczona pod budowę siedziby Sądu Rejonowego w Siedlcach nie jest zainwestowana. Projektowany wjazd na teren inwestycji wg MPZP znajdować ma się w południowo-wschodniej części działki od strony ul. Kazimierzowskiej.

Główne ograniczenia inwestycyjne:

– działka pod inwestycję zlokalizowana jest na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych
– bliskie sąsiedztwo przepompowni ścieków
– umiejscowienie stanowiska archeologicznego na terenie inwestycji
– wymuszona lokalizacja zjazdów z drogi publicznej jedynie od strony ul. Kazimierzowskiej

Konkluzje:

–  przyjęcie ulicy Kazimierzowskiej jako głównej, fasada gmachu usytuowana względem tej ulicy;
– łatwa rozpoznawalność i widoczność budynku Sądu Rejonowego od strony ronda, drogi wyjazdowej
z miasta;
–  zapewnienie optymalnej komunikacji na działce, wyraźny podział  na strefę ogólnodostępną (interesantów) i służbową;
–  budynek siedziby Sądu Rejonowego w Siedlcach powinien być jednorodną kompozycyjnie,  
wyeksponowaną, a zarazem rozpoznawalną formą architektoniczną o czytelnym układzie
przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym;
–  nowoczesna bryła obiektu powinna podkreślać charakter i jego rangę;
–  zalecane  wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i materiałowych zarówno w konstrukcji jak i elewacjach budynku ;

2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:

–  relacje przestrzenne i funkcjonalne z otoczeniem:

Projektowany budynek mieści się na działce zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Kazimierzowskiej z ul. Północną. Położenie oraz relacje przestrzenne działki określone przez MPZP wymuszają sposób kształtowania formy oraz planu budynku. Ponieważ MPZP zezwala na projektowanie wjazdów na działkę jedynie od strony ul. Kazimierzowskiej, która jest ulicą wjazdową do miasta, bardzo logicznym zdaje się być lokowanie głównej fasady budynku równolegle do tej właśnie ulicy. Układ taki pozwala na wyeksponowanie i podkreślenie rangi siedziby Sądu Rejonowego, która widoczna byłaby już ze skrzyżowania ul. Północnej z ul. Kazimierzowską.

Elewacja południowo-wschodnia (frontowa)
Elewacja północno-wschodnia

Wjazd główny na teren inwestycji znajduje się od strony ul. Kazimierzowskiej i prowadzi na drogę wewnętrzną, przy której zlokalizowane zostały miejsca postojowe dla interesantów (88 miejsc parkingowych na ogólnym parkingu oraz 13 miejsc bezpośrednio przed wejściem przeznaczonych dla wybranych osób (Vip-ów oraz osób niepełnosprawnych). Dodatkowy wjazd poprzez zamykaną bramę przeznaczony jest dla pracowników sądu oraz konwoju, prowadzi na drogę wewnętrzną, przy której zlokalizowane zostały miejsca postojowe dla pracowników (88 miejsc parkingowych). Droga ta prowadzi do strefy zamkniętej przeznaczonej dla konwoju (odgrodzonej dodatkowym ogrodzeniem oraz bramą).

Elewacja północno-zachodnia (tylna)
Elewacja południowo-zachodnia

Dojazd pożarowy do budynku po drodze wewnętrznej zapewniony będzie poprzez wjazd główny lub dodatkowy, drogi wewnętrzne zapewniają dla jednostki straży pożarnej dojazd do budynku z ze wszystkich stron. Główne wejście do budynku dla interesantów znajduje się od strony ul. Kazimierzowskiej – jest to jedyne ogólnodostępne wejście do obiektu. Pozostałe wejścia do budynku przeznaczone są dla pracowników sądu i znajdują się w strefie zamkniętej odgrodzonej od części ogólnodostępnej ażurowym ogrodzeniem.

Przekrój A-A
Rzut piwnicy

–  układ funkcjonalny:

Projektowana siedziba Sądu Rejonowego w Siedlcach to zwarty, zamknięty w formie budynek. Składa się z trzech segmentów nanizanych na rdzeń, który łączy i komunikuje poszczególne wydziały Sadu Rejonowego w sposób czytelny i prosty.
Część frontowa, trzykondygnacyjna, zaprasza do wnętrza. Jej wyraz plastyczny i architektoniczny wyróżnia się od reszty budynku, a złamanie elewacji naprowadza i podkreśla wejście główne. Pozostała część budynku, w większości dwukondygnacyjna, jest jednorodna architektonicznie i dopełnia całość tworząc przeciwwagę dla segmentu frontowego.

Rzut parteru

Po wejściu do budynku trafiamy na otwarty hol, w którego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się pomieszczenia do obsługi Interesantów ( między innymi biura podawcze, punkt informacyjny, kasa itp.) oraz Wydział Ksiąg Wieczystych. Do pozostałych wydziałów prowadzi w pionie przez wszystkie kondygnacje ogólnodostępna winda i główna klatka schodowa w holu oraz poziome ciągi komunikacyjne wzdłuż osi całego budynku zamknięte drugą ogólnodostępną klatką schodową i windą. Na parterze w środkowej części znajduje się Wydział Cywilny w całości oraz wszystkie sale rozpraw II Wydziału Karnego z częścią pomieszczeń koniecznych do obsługi tych sal.

Rzut 1 piętra

Na I piętrze znajdują się: VII Wydział Karny w całości, Wydział Rodzinny, Wydział Gospodarczy oraz Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Na II piętrze: pozostała część II Wydziału Karnego skomunikowana służbowymi klatkami schodowymi z dolnymi kondygnacjami oraz w segmencie frontowym pomieszczenia Kierownictwa Sądu Rejonowego, Wydział Administracyjny, sala konferencyjna, pokoje gościnne itp. W piwnicy segmentu frontowego mieszczą się archiwa Wydziału Ksiąg Wieczystych i pomieszczenia je obsługujące oraz pomieszczenia techniczne; w części środkowej piwnice mieszczą archiwa zakładowe sądu, pomieszczenia techniczne, gospodarcze i pomocnicze oraz dwa garaże na służbowe samochody; pod I salą rozpraw II Wydziału Karnego znajduje się pomieszczenie dla zatrzymanych i dla konwoju z bezpośrednimi wydzielonymi dojściami do sal rozpraw na parterze.

Rzut 2 piętra
Przekrój B-B

W przestrzeni ogólnodostępnej poziomych ciągów komunikacyjnych znajdują się poczekalnie, sanitariaty dla Interesantów, w sąsiedztwie holu głównego szatnia oraz dwie ogólnodostępne klatki schodowe. Wszystkie pomieszczenia poszczególnych wydziałów są ulokowane w bezpośrednim sąsiedztwie, tak by wewnętrzna komunikacja miedzy nimi była jak najskuteczniejsza, zadbano też o wydzielenie stref dostępności.
W budynku, poza ogólnodostępnymi klatkami schodowymi, znajdują się jeszcze klatki schodowe służbowe i ewakuacyjne dostępne z poszczególnych wydziałów sądu.

–  forma oraz stylistyka tworzywa architektonicznego:

Budynek siedziby Sądu Rejonowego w Siedlcach powinien być nowoczesną formą architektoniczną o specyfice budynku publicznego, budzącego respekt ale i zaufanie, zawierając przy tym czytelny układ przestrzenny i funkcjonalny.

Bryła obiektu jaką proponujemy jest prostą, zwartą, jednolitą kompozycyjnie formą o wyjątkowo czytelnym układzie funkcjonalno-użytkowym. Część frontowa jest subtelnie złamana i wychylona do przodu, by nadać jej pewną dynamikę i wyakcentować uwagę na obiekt od strony ronda, od drogi wyprowadzającej nas z miasta. Na osi budynku, na przełamaniu fasady umieszczono lekki, niesymetryczny ryzalit wejściowy od strony głównego wjazdu.

Budynek został pokryty dwoma rodzajami płyt włókno-cementowymi: rdzawo-brązowymi o gładkiej powierzchni – w segmencie frontowym oraz jasnoszarymi o fakturze betonu w pozostałej części. Kolorystyka, wykorzystane materiały i forma obiektu mają nadać budynkowi nowoczesny wygląd, pewną lekkość i prostotę a jednocześnie podkreślić charakter pełnionej funkcji oraz nadać budynkowi odpowiednią rangę.

You may also like...